Prawo nieruchomości

prawo-nieruchomosci-img-1Kancelaria Specjalizuje się w obsłudze Klientów związanych z rynkiem nieruchomości. Doradzamy zarówno klientom instytucjonalnym w tym podmiotom gospodarczym jak też klientom indywidualnym procesie nabywania i sprzedaży nieruchomości, możliwości zagospodarowania nieruchomości, procesu inwestycyjnego w tym pomoc prawna jak też prowadzenie lub nadzór w uzyskaniu koniecznych aktów i decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym w szczególności związanych z uchwalaniem aktów prawa miejscowego jak Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, uzyskiwanie decyzji o Warunkach Zabudowy, Środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, Rozbiórkę.

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową pomoc we wszystkich aspektach prawnych związanych z nieruchomościami w tym:

  • kompleksową analizę stanu prawnego nieruchomości, audyty i opinie prawne oraz raporty (due delligence)
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego w tym analiza stanu prawnego nieruchomości pod inwestycję, reprezentacja i nadzór nad procesem uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym w tym decyzji o Warunkach Zabudowy, decyzji z zakresu prawa wodnego i ochrony środowiska w tym uzyskiwania w oparciu o współpracę z dendrologami decyzji w sprawie usunięcia drzew, decyzji z zakresu prawa budowanego.
  • doradztwo prawne w procesie nabywania i zbywania nieruchomości jak i praw do nieruchomości.
  • opracowanie projektów umów dotyczących nieruchomości w tym umów i umów przedwstępnych sprzedaży, dzierżawy, najmu, użytkowania, ustanowienia praw rzeczowych i osobistych na nieruchomościach.
  • opracowywanie oraz opiniowanie projektów umów związanych z procesem inwestycyjnym takich jak umowy o projektowanie i sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem, umowy o roboty budowalne, umowy konsorcjum przy realizacji robót budowlanych, umowy deweloperskie, umowy o generalne wykonawstwo, umowy o wykonawstwo branżowe i podwykonawstwo robót i prac budowlanych, umowy o sprawowane funkcji kierownika budowy i nadzoru inwestorskiego.

Reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości w tym w szczególności przed Sądami Powszechnymi jak też Administracyjnymi z zakresu

  • ochrony posiadania, dochodzenia jak też ochrony praw do nieruchomości,
  • dochodzenia praw i roszczeń z umów związanych z nieruchomościami i procesem inwestycyjnym
  • zaskarżania decyzji administracyjnych do organów odwoławczych i Sądów Administracyjnych

W ramach obsługi rynku nieruchomości współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi oraz uprawnionymi inżynierami budownictwa jak też dendrologami, architektami zapewniając kompleksowość i profesjonalizm obsługi.